Διαγωνισμός

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ”BEBEFEST 2023”

Η εταιρεία με διακριτικό τίτλο «MY CHOICE» (εφεξής «διοργανώτρια εταιρεία») και έδρα στην οδό Αριστοτέλους 42, Περιστέρι, , διοργανώνει προωθητική ενέργεια («διαγωνισμό») κατά την διάρκεια του “bebefest parents & babies festival 2023”.
Η συμμετοχή στο Διαγωνισμό προϋποθέτει τη ρητή και ανεπιφύλακτη αποδοχή του συνόλου των όρων συμμετοχής.
Δικαίωμα συμμετοχής στην κλήρωση έχουν όλοι οι επισκέπτες του φεστιβάλ BEBEFEST και παιδιά (άνω των δώδεκα ετών) που έχουν συμπληρώσει σωστά όλα τα πεδία του Δελτίου Συμμετοχής με τα πλήρη και πραγματικά τους στοιχεία.

Εξαιρούνται οι εργαζόμενοι της διοργανώτριας εταιρίας καθώς και οι συγγενείς τους έως πρώτου βαθμού.
Τα ηλεκτρονικά Δελτία Συμμετοχής (survey 2023) θα διατίθενται στην είσοδο του φεστιβάλ BEBEFEST που διοργανώνεται στο εκθεσιακό κέντρο MEC Παιανίας, Λεωφόρος Αθηνών-Λαυρίου 301, 190 02 Παιανία Αττικής, στις 3, 4 & 5 Νοεμβρίου 2023.
Θα γίνεται δεκτή μια μόνο συμμετοχή για τον καθένα. Έγκυρα θεωρούνται τα Δελτία Συμμετοχής, τα οποία έχουν όλα τα στοιχεία του συμμετέχοντος. Έγκυρες θεωρούνται οι συμμετοχές που θα υποβληθούν στις 3, 4 & 5 Νοεμβρίου 2023 κατά την διάρκεια του φεστιβάλ.

Οι νικητές που θα κληρωθούν είναι συνολικά 33 και 5 ( πέντε ) αναπληρωματικοί ( οι οποίοι θα κερδίσουν το δώρο του νικητή που δεν θα ανταποκριθεί στις ενημερώσεις), με σειρά προτεραιότητας. Οι κληρωθέντες θα κερδίσουν δώρα τα οποία δημοσιεύονται στον κατάλογο εκθετών και στα επίσημα social media. Δηλώνεται ρητά ότι τα δώρα είναι προσωπικά και δεν ανταλλάσσονται με χρηματικό έπαθλο ή με άλλο προϊόν.
Η κλήρωση ορίζεται να πραγματοποιηθεί και θα μαγνητοσκοπηθεί στις 7/11/2023 στις 2.00 μμ στην έδρα της διοργανώτριας εταιρείας, «MY CHOICE».
Οι τυχεροί νικητές θα ενημερωθούν μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στα στοιχεία που έχουν δηλώσει και τα ονόματά τους θα ανακοινωθούν στο site και τα social του φεστιβάλ (www.bebefest.gr).

Σε περίπτωση που ένας εκ των νικητών, αφού ειδοποιηθεί με ηλεκτρονική αλληλογραφία και δύο τηλεφωνικές κλήσεις και δεν ανταποκριθεί, τότε καλείται ο πρώτος σε σειρά αναπληρωματικός. Το ίδιο θα συμβεί όταν η διοργανώτρια εταιρεία «MY CHOICE» κατά την προσπάθεια επικοινωνίας της με τον συμμετέχοντα, διαπιστώσει ότι τα στοιχεία επικοινωνίας που της έχουν δοθεί είναι ανακριβή και για αυτό το λόγο δεν είναι δυνατή η επικοινωνία μαζί του.
Τα δώρα θα παραλαμβάνονται κατόπιν επικοινωνίας του νικητή από τις εταιρείες που τα χορηγούν κατόπιν μεσολάβησης του διοργανωτή. Η ευθύνη της Διοργανώτριας περιορίζεται αποκλειστικά και μόνο στη γνωστοποίηση των προγραμματισμένων δώρων και την διαμεσολάβηση με τις εταιρείες μόνο υπό τις προϋποθέσεις που αναφέρθηκαν ανωτέρω, αποκλειόμενης κάθε άλλης ευθύνης της.

Οι όροι συμμετοχής του Διαγωνισμού έχουν αναρτηθεί στο site της διοργανώτριας εταιρείας (www.bebefest.gr) .
Η διοργανώτρια εταιρεία «MY CHOICE» διατηρεί το δικαίωμα να μεταβάλλει μονομερώς τους όρους συμμετοχής ή/και διεξαγωγής των κληρώσεων, να ματαιώσει την διαδικασία του Διαγωνισμού, να ακυρώσει την κλήρωση, να μην προσφέρει το Δώρο σε περίπτωση συνδρομής λόγων ανωτέρας βίας ή λόγων ασφαλείας, οπότε και θα απαλλάσσεται από κάθε ευθύνη και δεν θα υποχρεούται σε προσφορά εναλλακτικού δώρου οποιασδήποτε μορφής και αξίας. Η εταιρεία δεν φέρει καμία ευθύνη σε περίπτωση μεταβολής των όρων, αναβολής ή ματαίωσης ή ακύρωσης του Διαγωνισμού και οι συμμετέχοντες ουδεμία αξίωση έχουν κατά αυτής εξ αυτού του λόγου. Επίσης, δεν φέρει ευθύνη για τυχόν ελαττώματα στο Δώρο ή για οποιαδήποτε άλλη αιτία και δεν υπέχει ούτε αναλαμβάνει οποιαδήποτε υποχρέωση έναντι των συμμετεχόντων ή/και των νικητών.

H Διοργανώτρια έχει το δικαίωμα να επαληθεύσει την εγκυρότητα των συμμετοχών και να αποκλείσει οποιονδήποτε Συμμετέχοντα επιχειρεί να παρέμβει παρανόμως στη διαδικασία συμμετοχής ή του οποίου η συμμετοχή δεν είναι σύμφωνη με τους παρόντες όρους ή έχει δηλώσει ψευδή στοιχεία. Επιπλέον η Διοργανώτρια διατηρεί το δικαίωμα να ακυρώσει οποτεδήποτε τη συμμετοχή οποιουδήποτε Συμμετέχοντα στο Διαγωνισμό ή να του απαγορεύσει την περαιτέρω συμμετοχή, κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια, καθ’ οιονδήποτε χρόνο, ακόμη και άνευ προειδοποιήσεως, εφ’ όσον κρίνει ότι η συμμετοχή του έρχεται σε αντίθεση με την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία, με διατάξεις της δημοσίας τάξεως ή γίνεται κακόπιστα ή καταχρηστικά ή αντίθετα προς την καλή πίστη ή τα χρηστά και συναλλακτικά ήθη, ή γίνεται κατά τρόπο που αντιβαίνει το γράμμα και το πνεύμα του Διαγωνισμού, ή καταστρατηγεί ή επιχειρεί να καταστρατηγήσει καθ’ οιονδήποτε τους όρους του.
Οι Συμμετέχοντες στο διαγωνισμό παρέχουν τη συγκατάθεσή τους και εξουσιοδότηση στην Διοργανώτρια για την παρουσίαση και χρήση των φωτογραφιών και video που έχουν ληφθεί τις ημέρες και ώρες στο χώρο του φεστιβάλ, των αποτελεσμάτων του μέσω ραδιοφώνου, τηλεόρασης καθώς και μέσω του έντυπου και ηλεκτρονικού τύπου ή και του διαδικτύου, ενώ αναλαμβάνουν την υποχρέωση να κοινοποιήσουν μέσω των δικών σου social, φωτογραφίες και υλικό από την παραλαβή των δώρων τους ,επισημαίνοντας (tag) παράλληλα τον δωροθέτη και το φεστιβάλ.

H Διοργανώτρια έχει το δικαίωμα να χρησιμοποιήσει και δημοσιεύσει τα στοιχεία των νικητών, φωτογραφίες, φιλμ και βίντεο και ενδεχομένως να χρησιμοποιήσει οποιοδήποτε ειδησεογραφικό στοιχείο σχετικό με τον φεστιβάλ και την απονομή των δώρων, η δε συμμετοχή στον παρόντα διαγωνισμό (κλήρωση) παρέχει αυτομάτως, αυτοδικαίως και άνευ χρηματικού ανταλλάγματος ή αποζημίωσης, τη ρητή αποδοχή και συναίνεση του συμμετέχοντος των αναγκαίων πνευματικών δικαιωμάτων στα πλαίσια της παρούσης, στην πιθανή ένταξη και επεξεργασία από την «MY CHOICE» των προσωπικών δεδομένων του, για την εξυπηρέτηση και παρακολούθηση της δια του παρόντος διαγωνισμού καθ ιδρυόμενης συναλλακτικής σχέσης, για την εξαγωγή στατιστικών στοιχείων και για την ενημέρωσή του συμμετέχοντος για την παρούσα και για επόμενες διοργανώσεις, σε Αρχείο Προσωπικών Δεδομένων τηρούμενο σύμφωνα με τον ισχύοντα νόμο, όπως ισχύει.

H Διοργανώτρια έχει το δικαίωμα να χρησιμοποιήσει και δημοσιεύσει φωτογραφίες, φιλμ και βίντεο και ενδεχομένως να χρησιμοποιήσει οποιοδήποτε ειδησεογραφικό στοιχείο σχετικό με το φεστιβάλ για σκοπό δημοσιότητος και προώθησης του. Οιαδήποτε αντίρρηση σε αυτό θα πρέπει να αποσταλεί γραπτώς με email ώστε να υπάρξει εξαίρεση του επισκέπτη. Επιπλέον ο επισκέπτης η/και συμμετέχων στιν διαγωνισμό έχει δικαίωμα να ζητήσει οποτεδήποτε και χωρίς επιβάρυνση την επιβεβαίωση, τροποποίηση ή διαγραφή στοιχείων του που τηρούνται σε Αρχείο, κατά τους όρους του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων, όπως ισχύει,για όλες τις ανωτέρω ενέργειες και αποτελεί αυτοδίκαιη αναποζημίωτη εκχώρηση από τον συμμετέχοντα προς την διοργανώτρια.
Οι Συμμετέχοντες δεν έχουν ούτε αποκτούν κανένα απολύτως δικαίωμα πάνω στα σήματα, ονόματα, ενδείξεις εμβλήματα και λοιπά διακριτικά της Διοργανώτριας.
Μετά την ολοκλήρωση του διαγωνισμού και της γνωστοποίησης των αποτελεσμάτων κατά τα ανωτέρω, κάθε υποχρέωση της Διοργανώτριας Εταιρείας παύει να υφίσταται.